Galam

Suw geçirmeýän Eva gaty gabykly fermuar galam kassasy, gyzlar üçin ýörite lomaý talyp kanselýariýa gutusy

Gysga düşündiriş:

Eva gaty gabykly galam gapagy
Ölçegi: 23 × 11.5 × 4,5 sm
Baha: $ 1.99
# Element HJPC527
Material: EVA galyndy
Reňk: Gülgüne
Göwrümi: 1.2L

Inner Içinde guramaçy jübüli 1 esasy bölüm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HJPC527 (7)

- Ak nokatlar bilen gülgüne fon, haýwanlaryň çap edilmegi bolsa galam gapagyny ýakymly we işjeň edýär
- Ulanyjylar üçin galam gapagyny açmak we ýapmak üçin goşa fermuar.Pulleýjini alyjynyň dizaýny bilen üýtgedip bolýar.
- laýyk ölçeg talyplaryň sumkasyna ýa-da içerki sumkasyna laýyk gelýär
- Galamlaryňyzy, hökümdarlaryňyzy, düzgünleriňizi we beýleki kanselýariýalary has aňsatlaşdyrmak üçin Içerki jübü
- Galam korpusynyň uzak ömrüni üpjün etmek üçin çydamly EVA materiallary
- Zerur zatlaryňyzy çygdan goramak üçin suw geçirmeýän materiallar
- Has ygtybarly ulanmak we ulanyjylary tötänleýin ýaralanmakdan goramak üçin tegelek burçlar
- çagalaryň ulanmagy üçin ýeňil agram we uly kuwwat.

Aýratynlyklary

EVA MATERIAL - daşarky gabyk zeperlerine we tozana garşy gaty gabyk dizaýny.Ygtybarly we sagdyn material, BPA mugt;arassalamak we hapa çydamly

Uly göwrümKanselýariýa çykarmak üçin giň açyk fermuar.360 ° GORAMAK - Çeýe EVA materialy, anti-press, şoka garşy we suw geçirmeýän, kanselýariýany hemme taraplaýyn goraýar.

DOUBLE ZIPPER - Giň açyk fermuar, galam gapagy has amatly we amaly ediň, islendik tarapdan açyp we ýapyp bilersiňiz;uzak wagtlap ulanmak üçin has berk metal fermuar.

EVA görnüşi özleşdirilen.

Birmeňzeş görnüş, ýöne gyzlar we oglanlar üçin döredilip bilner.

HJPC527 (2)

Galam gapagyň öň çap edilmegi

HJPC527 (4)

Galam gapagyny yzyna çap etmek

HJPC527 (6)

Dürli bölegi aýry galam gapagyň iç jübüleri


  • Öňki:
  • Indiki: