Ogurlyga garşy sumka bilen sumkanyň arasynda näme tapawut bar?

Ogurlyga garşy sumka bilen sumkanyň arasynda näme tapawut bar?

Torba1

Talyp, telekeçi ýa-da syýahatçy bolsun, gowy sumka zerur.Size ygtybarly we işleýän, ajaýyp bolsa goşmaça ballar gerek.Ogrulyga garşy sumka bilen, diňe bir zatlaryňyzyň howpsuzdygyna göz ýetirmän, syýahatyňyzda has rahat bolarsyňyz.

Nähili ogurlyga garşy sumkalar işleýärmi?

Bu sumkalaryň maksady hökmany suratda ogurlygyň öňüni almak däl-de, eýsem ogrylaryň ogurlamagyny has kynlaşdyrmakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Enougheterlik serişdesi we tutanýerliligi bolan islendik ogry islän zadyny alyp biler;şeýle-de bolsa, bu haltalar ortaça ogrynyň öňüni aljak ýa-da iň bolmanda ýüz öwürmek we gizlemek üçin ýeterlik derejede gorag aýratynlyklaryny hödürleýär.

Adatça, ogrylar sumka nyşana alnanda ogurlamak üçin dürli usullary ulanýarlar.Iň akylly, gysga we tutmak taktikasyny synap biler, beýlekiler has döredijilikli.Belki, sumkaňyzy alyp, ylgamakdan ozal gaýyşlaryňyzy keserler.Belki, olar yzyňyzda durarlar we ellerini alyp biljek zatlaryny tutup, sumkany üns bilen açarlar.Ora-da gymmat bahaly zatlaryňyza girmek we ogurlamak üçin sumkanyňyzyň esasy bölümini çalt kesip bilerler.

Ogrular döredijilikli we köpler her gün täze pikirler bilen çykyş edýärler, şonuň üçin görjek islendik çäräňiz kömek eder.Ogrylara laýyk maksat tapmak, töwekgelçiligi bahalandyrmak we çäre görmek üçin çäkli wagt bar.Her hili garşylyk görseler, biynjalyk bolmazlyk ýa-da ýüz öwürmezlik kararyna gelerler.

Bedeniňizde we sumkanyň egin gaýyşlarynda çyzylmaga çydamly material ulanmak ogurlygyň öňüni almagyň ajaýyp usulydyr, sebäbi pyçak hüjümi ýüze çykan halatynda sumkaňyzy we zatlaryňyzy zaýalamaz.Käbir haltalar goşmaça gorag üçin mata dokalan sim bilen berkidilýär.

Beýleki bir hoşniýetli aýratynlyk, wizual gizlenip ýa-da gulplanyp bilýän kämilleşdirilen fermuarlardyr.Bir ogry sumkasyndaky fermuarlary görüp bilmese ýa-da fermuaryňyzdaky gulpy görüp bilse, hereket etmek ähtimallygy azdyr.Käbir haltalarda hem şol bir täsire eýe bolan gizlin jübüler bar.Ogry girmegiň aňsat ýoluny tapyp bilmese, çäre görmek ähtimallygy az bolar.

Görüp bilýän beýleki aýratynlyklaryňyz, ogry kemer bilen kesmezden ýa-da gulpy döwmezden sumkany bellik ýa-da oturgyç bilen ygtybarly örtmäge mümkinçilik berýän kabellerdir.Käbir haltalarda göze görnüp duran, ýöne täsirli partlamalara çydamly ýapyklar hem bar.Şeýle hem, kredit kartoçkalaryňyzyň skanerlenmeginiň öňüni alýan käbir sumkalarda RFID interfeýsleri ýaly zatlary görüp bilersiňiz.

Ogrulyga garşy sumkany adaty sumkadan näme tapawutlandyrýar?

Ogurlyga garşy sumkalar, ortaça syýahat sumkaňyzdan has köp howpsuzlygy göz öňünde tutup düzülendir.Bu haltalaryň howpsuzlyk aýratynlyklary öndürijiler tarapyndan üýtgeýär, ýöne adatça anti-çyzgy ýa-da güýçlendirilen materiallar we gaýyşlar, gizlin jübüler ýa-da fermuarlar we gulplanan fermuarlary öz içine alýar.Olar ogrylary ilkibaşda ruhdan düşürmek üçin döredilip, gymmat bahaly zatlaryňyzy ogurlamak synanyşygyny haýalladar ýa-da duruzar.

Otherwiseogsam, adaty sumkadan tapawudy ýok.Noutbuk we beýleki zatlar üçin birnäçe jübüden ýa-da böleklerden, şeýle hem amatly örtükli egin gaýyşlaryndan we ajaýyp daşky dizaýndan garaşyp bilersiňiz.

Ogrulyga garşy sumkalaryň bahasy näçe?

Ogurlyga garşy sumkalaryň giň bahasy bar, ýöne takmynan 40 dollar bilen 125 dollar aralygynda gaty köp wariant tapyp bilersiňiz.Umuman aýdanyňda, bu sumkalar gaty gymmat.Adatça, näçe köp töleseňiz, şonça-da köp ogurlyk goragy we howpsuzlyk has köp bolýar.

Ogurlyga garşy sumkalar adaty sumka ýaly görünýändigi üçin gowy saýlaw.Olary adaty sumka ýaly ulanmak aňsat, köpüsi zatlaryňyzy tertipli saklamak üçin şol bir mukdarda ýa-da köp jübü, gusset we bölüm hödürleýär.Gowy ogurlyga garşy sumka, noutbukyňyzy has gowy we beýleki gymmat bahaly zatlary goramaga mümkinçilik berer, näme üçin adaty sumkaňyzdan ogurlyga garşy has ygtybarly sumka çenli täzelemäge synanyşmaň?


Iş wagty: Oktýabr-23-2023