Çanta bukjalary bilen tanyşyň

Çanta bukjalary bilen tanyşyň

Baklar1

Çelekleri gündelik durmuşymyzda adaty eşiklerden, aýakgaplardan we şlýapalardan başlap, adaty sumkalara, kamera sumkalaryna we jübi telefonlaryna çenli görmek bolýar.Çelek, sumka sazlamakda iň köp ulanylýan garnituralaryň biridirsumkalaryň görnüşleriçelegi köp ýa-da az ulanar.Çantanyň bukjasy görnüşine görä, funksiýasy başga, dürli atlar bolar, ýöriteleşdirilen sumkalar has köp çelek görnüşini ulanýarlar, çelek, merdiwan çelegi, üç taraplaýyn çelek, çeňňek çeňňegi we ş.m.Aşakda size bu toklaryň ulanylyşy we olaryň aýratynlyklary barada maglumat berler.

1. Baglany boşadyň

Bu çelek, adatça, iki bölekden durýar, biri wilka, erkek togalak diýlip hem bilinýär, beýlekisine toka diýilýär, aýal togalagy hem diýilýär.Çelegiň bir ujy web bilen berkidilen, beýleki ujuny dürli zerurlyklara görä web bilen sazlap bolýar we tokanyň hereketini sazlamak üçin webiň uzynlygyny saýlap bolýar.Çeňňegiň arkasynda asylan ýer, adatça bir ýa-da goşa dişli ýasalýar.Dişli dişli sazlap bolmaýar, goşa dişli sazlap bolýar.Boşadylýan çelekler, köplenç egin gaýyşlaryny, paketleri ýa-da beýleki daşarky zatlary goramak üçin sumkalarda ulanylýar we köplenç egin gaýyşlarynda, bil guşagynda we sumkalaryň gapdal panellerinde bolýar.

2. Üç taraplaýyn bukja

Üç taraplaýyn çelek, sumkalarda köplenç ulanylýan aksessuar we sumkalardaky adaty garnituralardan biridir.Bu torbalaryň bir ýa-da ikisi adaty torbada bolar, esasan webiň uzynlygyny sazlamak üçin ulanylar.Süýşmeginiň öňüni almak üçin, üç taraplaýyn çelekiň ortasyndaky çatryklaryň köpüsi zolaklar bilen bezelendir, gapdalynda öz ýerlerini ýerleşdirmek üçin iki sany çyzgy bar.sumka üçin nyşan.Üç taraplaýyn tokly enjamyň we plastmassa görnüşi bar, üç taraplaýyn tokly enjam, esasan sink garyndysyndan ýasalýar, üç taraplaýyn plastmassanyň materialy adatça POM, PP ýa-da NY bolýar.

3. Ladder Buckle

Merdiwan bukjasynyň materialy adatça PP, POM ýa-da NY bolýar.Merdiwan çeňňeginiň roly, ahyrynda ulanylýan web sahypasyny kiçeltmekdirsumka egin gaýyşlary, sumkanyň laýyklygyny sazlamak üçin.

4. Bag bagy

Arkan togalagynyň esasy materialy, arkan tutmak üçin gysylan bahar halkasynyň çeýeligini ulanyp, PP, NY, POM.Arkanlar kalibrli ululykda, bir we goşa deşiklerde bar, ähli görnüşli neýlon ýüpler, elastik ýüpler bilen ulanmak üçin amatly we müşderiniň talaplarynyň nyşanyna laýyklykda dizaýn edilip bilner.Arkan çeňňegiň häzirki dizaýny öňküsinden düýpgöter tapawutlydy, saýlamagyň dürli görnüşleri bar.

5.Hak Buckle

Çeňňek çelegi öndürmek üçin ulanylýan materiallar PP, NY ýa-da POM-dan ýasalýar.Çeňňek çelegi adatça sumkanyň aýrylyp bilinýän egin gaýyşlarynda ulanylýar, çeňňek bir tarapa D-halkasyna, beýleki tarapy bolsa web sahypasyna birikdirilýär.Çeňňekler indi plastmassadan ýasaldy, şeýle hem çeňňegiň berkligini we berkligini ep-esli ýokarlandyrýan metal çeňňekler köp.


Iş wagty: Noýabr-06-2023