Habarlar

 • Çantanyň logotipini çap etmek prosesi

  Çantanyň logotipini çap etmek prosesi

  Kärhananyň şahsyýeti hökmünde logotip, diňe bir kärhana medeniýetiniň nyşany bolman, eýsem bir kompaniýanyň gezelenç mahabatydyr.Şonuň üçin, ýöriteleşdirilen sumkalarda bir kompaniýa ýa-da topar bolsun, öndürijiden çap edilmegini soraýar ...
  Koprak oka
 • Çagalar üçin sumkalar üçin iň oňat material —— RPET mata

  Çagalar üçin sumkalar üçin iň oňat material —— RPET mata

  Çagalar mekdebiniň sumkasy çagalar bagynyň çagalary üçin zerur sumka.Çagalar mekdebiniň sumkalaryny özleşdirmek çig mal saýlamakdan aýrylyp bilinmez, meselem, çagalar mekdebiniň sumkasyny özleşdirmek zerur matalar, fermuarlar ...
  Koprak oka
 • Tigir haltalarynyň haýsy görnüşi size laýyk gelýär

  Tigir haltalarynyň haýsy görnüşi size laýyk gelýär

  Adaty sumka bilen münmek erbet saýlaw, adaty sumka diňe egniňize has köp basyş etmän, arkaňyzy dem almaz we münmegi gaty kynlaşdyrar.Dürli zerurlyklara görä, sumka ...
  Koprak oka
 • Çanta bukjalary bilen tanyşyň

  Çanta bukjalary bilen tanyşyň

  Çelekleri gündelik durmuşymyzda adaty eşiklerden, aýakgaplardan we şlýapalardan başlap, adaty sumkalara, kamera sumkalaryna we jübi telefonlaryna çenli görmek bolýar.Çelek, sumka sazlamakda iň köp ulanylýan garnituralaryň biri, diýen ýaly ...
  Koprak oka
 • Mikroblara garşy mata näme

  Mikroblara garşy mata näme

  Mikroblara garşy mata ýörelgesi: Mikroblara garşy matalar: “Mikroblara garşy matalar”, “Ysly matalar”, “Mite garşy matalar” hem diýilýär.Antibakterial matalaryň howpsuzlygy gowy, bakteriýalary, kömelekleri we galyndylary netijeli aýyryp biler ...
  Koprak oka
 • Ogurlyga garşy sumka bilen sumkanyň arasynda näme tapawut bar?

  Ogurlyga garşy sumka bilen sumkanyň arasynda näme tapawut bar?

  Talyp, telekeçi ýa-da syýahatçy bolsun, gowy sumka zerur.Size ygtybarly we işleýän, ajaýyp bolsa goşmaça ballar gerek.Ogrulyga garşy sumka bilen, diňe bir göz ýetirmersiňiz ...
  Koprak oka
 • Daşarda gezelenç edeniňde amatly gezelenç sumkasyny nädip saýlamaly?

  Daşarda gezelenç edeniňde amatly gezelenç sumkasyny nädip saýlamaly?

  Gezelenç sumkasy göteriş ulgamyndan, ýükleýiş ulgamyndan we plugin ulgamyndan durýar.Çadyrlar, ýatylýan haltalar, iýmit we ş.m. ýaly dürli görnüşli enjamlar we enjamlar bilen ýük göterijiliginiň içinde ...
  Koprak oka
 • Hytaýda OEM sumka önümçiligi: Hiliň we köpugurlylygyň gulpy

  Hytaýda OEM sumka önümçiligi: Hiliň we köpugurlylygyň gulpy

  Giriş: Häzirki döwürde çalt depginde ösýän dünýäde sumkalar dürli ýaşdaky adamlar üçin möhüm garnitura öwrüldi.Mekdep, iş ýa-da syýahat üçin bolsun, gündelik zerur zatlary götermek üçin ygtybarly sumka möhümdir.Bu ösýän ...
  Koprak oka
 • Torba üçin suw geçirmeýän haýsy material?

  Torba üçin suw geçirmeýän haýsy material?

  Açyk meýdanda işlemek üçin, suw geçirmezlik sumkadaky möhüm aýratynlykdyr, sebäbi zatlaryňyzy ýagyşda gury saklap biler.Material klassifikasiýa Bazardaky umumy suw geçirmeýän sumkalar esasan aşakdakylardan ýasalýar ...
  Koprak oka
 • 2030-njy ýyla çenli global noutbuk sumkalary bazarynda agdyklyk etmek üçin sumkalar

  2030-njy ýyla çenli global noutbuk sumkalary bazarynda agdyklyk etmek üçin sumkalar

  Gözleg we Markets.com “Noutbuk sumkasynyň bazary, paýy we tendensiýa derňewi” barada hasabat çap etdi.Hasabata görä, dünýädäki noutbuk sumkasy bazary ösüş traýektoriýasynda we 2-e çenli 2,78 milliard ABŞ dollaryna ýeter diýlip garaşylýar ...
  Koprak oka
 • Mekdep üçin tigirli sumkalaryň haýsy görnüşleri amatly?

  Mekdep üçin tigirli sumkalaryň haýsy görnüşleri amatly?

  Mekdep sumkasyny saýlanyňyzda, sumkanyň rahatlygyny, berkligini we işleýşini göz öňünde tutmak möhümdir.Soňky ýyllarda meşhurlyk gazanan sumkanyň bir görnüşi tigirli ba ...
  Koprak oka
 • Gidratasiýa paketi näme?

  Gidratasiýa paketi näme?

  Höwesli gezelenç edýän, ylgaýan, tigir sürýän ýa-da diňe açyk howada meşgullanýan adam bolsaňyz, gidratly bolmak möhümdir.Suwsuzlyk, baş aýlanmagyna, ýadawlyga we hatda aşa howply ýagdaýlara sebäp bolup biler.Şonuň üçin ygtybarly gidrasiýa paketine eýe bolmak y ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3