Garnituralar

Pul sumkasy teňňe gapjygy ýakymly ýakymly çagalar debriya Sequin tendensiýasy gyzlar üçin “Unisex” -i özleşdirýär

Gysga düşündiriş:

Pul sumkasy gapjyk gapjygy
Ölçegi: 12X9.5X4 CM
Baha: $ 0.93
# Element HJUG167
Material: Itteralpyldawuk yzygiderli poliester
Reňk: Gyrmyzy
Göwrümi: 0.4L

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HJUG167 (5)

- itteralpyldawuk yzygiderli esasy material teňňe sumkasyny has aýratynlaşdyrýar.
- Gabyk görnüşi teňňe sumkasyny ýakymly we işjeň edýär
- Teňňeleriňizi ýa-da açarlaryňyzy ýitirmezlik üçin fermuar ýapylýan 1 esasy bölüm
- Öňündäki rezin nyşany özleşdirilip ýa-da ýerine başga bir bezeg bolup biler
- Gyrmyzy rezin çekiji, çagalar üçin diňe bir açmak we ýapmak aňsat däl, sumkany hasam bezär
Alyjy tarapyndan üýtgediň we dizaýn ediň.
- Söwda edende kiçi göwrümli sumka bolup biler.Mundan başga-da, mekdebe baranyňyzda ýa-da gündelik ulanylanda sumkaňyza goýup bilersiňiz.

Aýratynlyklary

Şekil tapawudy - Ak yzygiderli janköýer şekilli pul sumkasyny hakyky gabyk ýaly edýär we gyzlar üçin oýunjak bolup biler.

4.7x3.7x1.6 inçde kiçi göwrüm - Kiçijik sumka hökmünde nagt, kartoçka, nahar we beýleki ownuk zatlary saklamak üçin niýetlenendir.

Aldultlar we çagalar tarapyndan giňden ulanylýar - Aýal-gyzlar, yzygiderli we açyk gülgüne fermuarlary görkezýän häzirki zaman girli gapjygy bilen şkafyňyza gül goşýarlar.

Iň oňat sowgat - Bu ýalpyldawuk yzygiderli üýtgeşik gapjyk, doglan gün, Ro Christmasdestwo, mekdebe gaýdyp gelýär.Çagalaryň köpüsi reňkli zatlary gowy görýärler.Bu kiçijik zatlaryň çagaňyza getirjek gyzyklylygy siziň garaşyşyňyzdan has ýokarydyr.

Müşderini saýlamak üçin dürli görnüşli materiallary dizaýn etmäge we hödürlemäge kömek edip bileris.

HJUG167 (2)

Öň tarapynyň ortasynda rezin nyşan

EUNOSO) AQZ $ 1V $ Z0 {YAPTT8

Ölçeg ekrany

HJUG167 (4)

Mawy rezin çekiji (ýöriteleşdirilen kabul ederlikli)


  • Öňki:
  • Indiki: