Nahar sumkalary

Iň köp satylýan göçme EVA okuwçysy, çagalar üçin ýylylyk suw perisi gyzlary mekdebiniň günortanlyk gutusy sowadyjy sumkasy

Gysga düşündiriş:

EVA izolýasiýa termiki günortanlyk halta
Ölçegi: 25X22X14CM
Baha: $ 3.88
# Element HJCL015-1
Material: Poliester
Reňk: Greenaşyl gülgüne
Göwrümi: 8L

Main 1 esasy ýokarky bölüm

● 1 aşaky bölüm günortanlyk gutyňyzy ýükläp biler

● EVA haltajygyň aşagyndaky suw geçirmeýän we hapa subutnama


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HJCL015-1 (1)

- 1 esasy ýokarky bölüm we 1 aşaky bölüm, isleýşiňiz ýaly köp iýmit alyp biler
- Torbany aňsatlyk bilen açmak ýa-da ýapmak üçin lenta çekijiler bilen goşa fermuar
- Geçirmegiň dürli usullaryny hödürlemek üçin lenta tutawaç we gaýyş
- Temperaturany gowy saklamak üçin içindäki PEVA materiallary

Aýratynlyklary

Material: Bu ergonomiki taýdan taýýarlanan nahar taýýarlaýyş haltasy ýokary çydamly Poliesterden, zäherli iýmit howpsuz PEVA astyndan, PE köpük izolýasiýasyndan we berk SBS fermuarlaryndan ýasalýar.Material ýokary hilli we ýyrtyk çydamly. Biziň ajaýyp sowadyjymyz, buz paketlerini sumka salanyňyzda iýmitiňizi 9 sagatdan gowrak saklap biler.Suw çydamly we agyr wezipe.

Iki gatly gatlak: Bu goşa gatly bölümler sowuk ýa-da ýyly iýmitleri bölüp biler.Upperokarky bölüm miweler, çipler, iýmitler, içgiler we aşaky gönüburçly bölüm, halaýan naharlaryňyzy, naharlaryňyzy we günortanlyk naharyňyzy saklamak üçin zerur ýer berip biler.Giň otaglary nahar gutularyňyz, sendwiç, iýmit gaplary, ýakymly zatlar, miwe salat jamlary ýa-da halaýan beýleki iýmitleriňiz bilen dolduryp bilersiňiz.

Funksiýa: Bu ýumşak lýuks Günortanlyk nahar, iýmit derejeli PEVA materialy bilen içerki örtük ýaly zatlaryňyzy birnäçe sagatlap sowuk ýa-da ýyly saklap biler, doly nahar taýýarlap we baran ýeriňizde sagdyn iýmitden lezzet alyp bilersiňiz - Pyýada, syýahatda, kempirde, sport zalynda, günortanlyk işlemek, pikniklere, mekdebe, kenara başdan geçirmeler we balyk tutmak. Arassalamak aňsat.

d

Esasy görnüş

ýaly

1 esasy bölüm we 1 aşaky bölüm

图片 3

Günortanlyk sumkasynyň dürli gyralary


  • Öňki:
  • Indiki: