Biz hakda

Biz hakda

“Fuzhou Vastjoint Union Import / Export Co., Ltd.” Hytaýyň Fujian şäheriniň Fuzhou şäherinde ýerleşýär.Öňdebaryjy sumka üpjün edijilerinden biri hökmünde 20 ýyldan gowrak wagt bäri mekdep sumkalary, noutbuk torbalary, trolleýbus haltalary, günortanlyk haltalary we beýleki ODM & OEM haltalary ýaly dürli haltalary gözlemek, öndürmek we satmak bilen meşgullandyk.Müşderilerimiz dünýäniň dürli künjeginden, esasanam Europeewropadan we Amerikadan.Has köp dost bilen duşuşarys we ýakyn wagtda uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýarys diýip umyt edýäris.

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da kompaniýamyz hakda has köp bilmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Dünýädäki köne dostlar we täze müşderiler bilen üstünlikli we iki gezek gazanmak üçin işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ygtybarly işewür dost hökmünde Ösüş bölümi, dizaýn bölümi, satuw bölümi, önümçilik bölümi, QC bölümi we maliýe bölümi ýaly doly we täsirli ulgam gurduk.Her bölümiň diňe bir öz anyk wezipesi bolman, eýsem sargytlaryň hemmesiniň oňat ýerine ýetirilip bilinjekdigine we müşderilerimize has gowy hyzmat edilip bilinjekdigine göz ýetirmek üçin beýleki bölümler bilen hyzmatdaşlyk edilýär.
Jogapkär kärhana hökmünde, import edýän ýurtlarda-da, eksport edýän ýurtlarda-da düzgünleri we peslikleri berk berjaý edýäris.Daşky gurşawy goramak üçin gaplamak üçin materiallary gaýtadan ulanýarys;adam hukuklaryny goramak üçin BSCI barlagyny edýäris.Biziň wezipämiz diňe bir müşderilere ýokary hilli we iň oňat bahany bermek bilen çäklenmän, tutuş jemgyýete we adama hyzmat etmek we goramak üçin elimizden gelenini edýäris.

ofis2

Zawod hakda

Zawodymyz Hytaýyň Fujian welaýatynyň Kuançhou şäherinde ýerleşýär, önümçilik haltalar, söwda haltalary, trena gymor sumkasy, trolleý haltalary, galam haltalary, günortanlyk haltalary we ş.m. ýaly dürli haltalary öndürýär.8 ~ 10 önümçilik liniýasy bilen önümçilik kuwwatymyz her aý 100,000 ~ 120,000pc sumka bolup biler.

zawod3
s

Zawodda, çig mal synagyny we taýýar önümleri barlamak üçin yzygiderli standartlarymyz bar.
Çig malyň synaglary:Adatça müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýasalýar.
Taýýar önümçiligi barlamak:Kompaniýamyzyň QC topary tutuş önümçilik wagtynda hiline gözegçilik eder.Köpçülikleýin önümçiligi gutarandan soň, QC toparymyz AQL Major 2.5, Minor 4.0 esasynda 1-nji 100% gözden geçirer.Müşderi, 2-nji gözden geçirmek üçin zawodymyza gelmek ýa-da 3-nji tarapdan barlag üçin haýyş etmek üçin öz QC-laryny tertipläp biler.

Hyzmat hakda

hakda

Şahadatnama

walmart
ae4jo-z58o5
bsci
cer
cer2
cer3